HighlightsUtbildningHealth Box projektetLadda nerKontakt
Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För
uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.

Bakgrund

Målgruppen är vuxna som är socio-ekonomiskt missgynnade, med en låg nivå av utbildning, och de som har en migrationsbakgrund. Dessa hör till de grupper av vuxna som har högst risk att förvärva en fysisk eller mental livsstilssjukdom.

Dessa vuxna har minst intresse av att delta i traditionell hälsoutbildning eller att nås av hälsoinformationskampanjer. En strategi designad att hjälpa dem att förvärva en hälsosammare livsstil och motverka sjukdom måste finna vägar där dessa vuxna kan nås istället för att förvänta sig att de ska besöka hälsoseminarier.

Vuxenutbildare som arbetar med de slutliga nyttotagarna från detta projekt i olika kontexter behöver bli medvetna om hälsotemat. På samma gång kommer de att bli försedda med utbildningsmaterial färdigt för användning kring hälsoförebyggande vilket utbildarna enkelt kan integrera i klasser inom andra ämnen än hälsa.